Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 11 март 2020 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék - Унгария) — Györgyné Lintner/UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Дело C-511/17)1

(Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит в чуждестранна валута — Член 4, параграф 1 — Вземане предвид на всички останали клаузи на договора при преценката на неравноправния характер на оспорената клауза — Член 6, параграф 1 — Служебна проверка от националния съд на неравноправния характер на съдържащите се в договора клаузи — Обхват)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: Györgyné Lintner

Ответник: UniCredit Bank Hungary Zrt

Диспозитив

Член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че националният съд, пред който потребител е предявил иск за установяване на неравноправния характер на някои клаузи, съдържащи се в договор, който този потребител е сключил с продавач или доставчик, не е длъжен служебно да разгледа поотделно всички останали договорни клаузи, които не са били оспорени от посочения потребител, за да провери дали те могат да се считат за неравноправни, а трябва да разгледа само тези, които са свързани с предмета на спора, както е определен от страните, когато разполага с необходимите за това правни и фактически данни, допълнени евентуално чрез действия по събиране на доказателства.

Член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 93/13 трябва да се тълкуват в смисъл, че макар да е вярно, че за преценката на неравноправния характер на договорната клауза, на която се основават исканията на потребител, следва да се вземат предвид всички останали клаузи на договора, сключен между продавач или доставчик и този потребител, вземането им предвид само по себе си не предполага задължение за сезирания национален съд служебно да разгледа евентуално неравноправния характер на всички тези клаузи.

____________

1 ОВ C 402, 27.11.2017 г.