Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 26 април 2021 г. — AB, AB-CD/Z EF

(Дело C-265/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподатели: AB, AB-CD

Ответник: Z EF

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „дела, свързани с договор“ по смисъла на член 5, точка 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 (наричан по-нататък Регламент „Брюксел I“):

а)    да се тълкува в смисъл, че налага да се установи правно задължение, което е поето доброволно от едно лице към друго и на което се основава искът на ищеца, дори ако задължението не е поето доброволно от ответника и/или към ищеца?

б)    при утвърдителен отговор, каква трябва да е степента на връзката между доброволно поетото правно задължение и ищеца и/или ответника?

Понятието „иск“, на което „се основава“ ищецът, предполага ли, подобно на критерия, използван, за да се установи дали даден иск е дело, свързано с договор, по смисъла на член 5, точка 1 от Регламент „Брюксел I“ или е „дел[о относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт]“ по смисъла на член 5, точка 3 от същия регламент ([решение] C-59/19, точка 32), да се провери дали тълкуването на доброволно поетото правно задължение е абсолютно необходимо, за да се прецени основателността на иска?

3)    Спада ли към делата, свързани с договор, по смисъла на член 5, точка 1 от Регламент „Брюксел I“ предявеният по съдебен ред иск, с който ищец цели да бъде съдебно установено, че е собственик на вещ, която е в негово владение, позовавайки се на два договора за покупко-продажба, първият от които е сключен от първоначалния съсобственик на тази вещ (съпруг на ответника и също първоначален съсобственик) с продавача на ищеца, а вторият — между последните двама?

а)    Различен ли е отговорът, ако ответникът изтъква обстоятелството, че първият договор не е договор за покупко-продажба, а договор за съхранение?

б)    Ако някоя от тези хипотези попада в обхвата на делата, свързани с договор, кой договор трябва да се вземе предвид, за да се определи мястото на изпълнение на задължението, на което се основава искът?

Следва ли член 4 от Регламент (ЕО) № 593/2008 от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)2 да се тълкува в смисъл, че се прилага в хипотезата по третия преюдициален въпрос, и ако това е така кой е договорът, който следва да се вземе предвид?

____________

1     ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.

2 ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.