Language of document :

Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 21 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – AB, AB-CD/Z EF

(Sprawa C-265/21)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1     Dz.U. C 263 z 5.7.2021.