Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-136/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określającej wartość uprawnień emerytalnych, nabytych przez skarżącą przed wstąpieniem do służby, we wspólnotowym systemie emerytalnym

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2011 r. anulującej i zastępującej propozycję przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej w ramach wniosku złożonego przez nią na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, oraz zawierającej nową propozycję dokonania obliczenia na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych, przyjętych w dniu 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.