Language of document :

Жалба, подадена на 22 декември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-139/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: Ph.-E. Partsch и E. Raimond, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на Генералния директор на OLAF, с което до жалбоподателя се отправя последна покана за изслушване в рамките на вътрешно разследване и с което се указва, че ако той не се отзове на тази покана окончателен доклад за разследването ще бъде приет единствено въз основа на данните, които OLAF едностранно е събрала и анализирала, както и отмяната на писмото, с което се отхвърля неговата административна жалба

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 28 октомври 2011 г.;

да се отмени писмото от 2 декември 2011 г., с което OLAF се произнася по административната жалба от 21 ноември 2011 г.;

да присъди на жалбоподателя сумата от 6 000 EUR като обезщетение за вредите;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.