Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 22. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-138/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, pārskaitīšanu, pamatojoties uz PMO pārrēķināto priekšlikumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2011. gada 11. maija lēmumu, ar kuru ir atcelts un aizstāts 2009. gada 22. oktobra lēmums;

konstatēt vienošanās par prasītāja pensijas tiesību pārskaitīšanu, pamatojoties uz apstiprināto piedāvājumu saskaņā ar 2009. gada 22. oktobra lēmumā veikto aprēķinu, spēkā esamību;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2011. gada 12. septembra lēmumu, ar kuru skaidri ir noraidīta prasītāja sūdzība;

pakārtoti, atzīt nodarīto kaitējumu un piešķirt prasītājam summu EUR 6207,71 apmērā kā zaudējumu atlīdzību, kam jāpieskaita nokavējuma procenti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai likmei, kas palielināta par diviem punktiem;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.