Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

28 януари 2016 година

Дело F‑138/11

David Schwander

срещу

Европейска комисия

„Прехвърляне на пенсионни права — Решения на Общия съд на Европейския съюз в хода на производството — Оттегляне на ищеца или жалбоподателя — Заличаване — Съответно поемане на разноските“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за EОАЕ съгласно член 106а от последния, с която г‑н Schwander иска основно по същество отмяната на решението на Службата „Управление и плащане по индивидуални права“ (PMO) от 10 май 2011 г., с което, от една страна, е оттеглено предложението за бонифициране на неговите пенсионни права, което му е направено на 22 октомври 2009 г., и което той е приел на 17 декември 2009 г., и от друга страна, е направено ново изчисление на бонификацията на неговите пенсионни права в приложение на общите разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, приети от Европейската комисия на 3 март 2011 г.

Решение:      Заличава дело F‑138/11 от регистъра на Съда на публичната служба. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Съдържание

Съдебно производство — Оттегляне на ищеца или жалбоподателя — Заличаване от регистъра

(член 84 и член 103, параграф 5 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

(вж. т. 7)