Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR FØRSTE AFDELING VED RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER

28. januar 2016

Sag F-138/11

David Schwander

mod

Europa-Kommissionen

»Overførsel af pensionsrettigheder – dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret under sagen – sagsøgerens ophævelse af sagen – slettelse – den respektive pålæggelse af sagsomkostninger«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder David Schwander i det væsentlige nedlagde påstand om annullation af afgørelsen truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) den 10. maj 2011, hvorved forslaget om godskrivning af hans pensionsrettigheder, som blev fremsat for ham den 22. oktober 2009, og som han havde accepteret den 17. december 2009, dels blev trukket tilbage, og hvorved der dels blev fastsat en ny beregning af godskrivningen af hans pensionsrettigheder i medfør af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og artikel 12 i bilag VIII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, som blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 3. marts 2011.

Udfald:      Sag F-138/11 slettes af Personalerettens register. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Indhold

Proceduren for Personaleretten – sagsøgerens ophævelse af sagen – slettelse af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 84 og art. 103, stk. 5)

(jf. præmis 7)