Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 12. november 2020 – Polskie Linie Lotnicze »LOT« SA mod Budapest Főváros Kormányhivatala

(Sag C-597/20)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Törvényszék

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Polskie Linie Lotnicze »LOT« SA

Sagsøgt: Budapest Főváros Kormányhivatala

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 16, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 1 fortolkes således, at det nationale organ, der har ansvaret for håndhævelse af denne forordning, og som har fået forelagt en individuel klage fra en passager, ikke kan pålægge det pågældende luftfartsselskab at udbetale kompensation til passageren i henhold til forordningen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst) - Erklæring fra Kommissionen (EUT 2004, L 46, s. 1).