Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England and Wales), Family Division (kõrge kohus (Inglismaa ja Wales), perekonnaasjade osakond) 16. novembril 2020 – SS versus MCP

(kohtuasi C-603/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (England and Wales) Family Division

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SS

Kostja: MCP

Eelotsuse küsimused

Kas Brüsseli IIa määruse1 artikli 10 kohaselt säilib liikmesriigis tähtajatu kohtualluvus, kui laps, kelle harilik viibimiskoht on selles liikmesriigis, viiakse ebaseaduslikult kolmandasse riiki (või kui teda hoitakse seal kinni), millest saab pärast sellist äraviimist (või kinnihoidmist) teatava aja möödudes tema harilik viibimiskoht?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT 2003, L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).