Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. decembra 2012 - Bourtembourg/Komisia

(vec F-6/12)

(Verejná služba - Úradníci - Príspevok na expatriáciu - Pojem obvyklý pobyt - Stále alebo obvyklé centrum záujmov - Prechodný pobyt na účely ukončenia štúdií - Miesto výkonu povolania - Pracovné vzťahy na dobu určitú)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Julien Bourtembourg (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Dony, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým zamietla nárok žalobcu na príspevok na expatriáciu

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Európskej komisie z 24. mája 2011, ktorým zamietla nárok pána Bourtembourga na príspevok na expatriáciu sa zrušuje.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi Bourtembourgovi.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 22.