Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 юни 2013 г. — Bogusz/Frontex

(Дело F-5/12)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Персонал на Frontex — Промяна на условията за протичането на стажа, предвидени в член 14 от УРДС — Уволнение след изтичане на изпитателния срок — Определяне на целите — Правно основание, изтъкнато за първи път в съдебното заседание)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Полша) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (представители: г-н S. Vuorensola и г-н H. Caniard, подпомагани от A. Duron и D. Waelbroeck, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Frontex, с което на жалбоподателя се налага санкция, и искане за отмяна на решението за уволнението на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз да понесе направените от нея съдебни разноски и една четвърт от съдебните разноски на г-н Bogusz.

Г-н Bogusz понася три четвърти от направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 133, 5.5.2012 г., стр. 29.