Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 12. juni 2013 – Bogusz mod Frontex

(Sag F-5/12) 1

(Personalesag – midlertidig ansat – ansatte i Frontex – ændring af vilkårene for prøvetidens afvikling i artikel 14 i ansættelsesvilkårene – afskedigelse ved prøveperiodens udløb – fastsættelse af målsætninger – anbringende fremsat for første gang under retsmødet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bogusz (Dobroszyce, Polen) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Frontex (ved S. Vuorensola et H. Caniard, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne A. Duron og D. Waelbroeck)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Frontex’ afgørelse om at pålægge sagsøgeren en sanktion og af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren.

Konklusion

Frontex frifindes.

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Bogusz’s omkostninger.

Bogusz bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 133 af 5.5.2012, s. 29.