Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-6/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Dony)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie negatywnego rozpatrzenia zażalenia skarżącego na odmowną decyzję w sprawie przyznania mu dodatku zagranicznego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia zażalenia skarżącego złożonego na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego na odmowną decyzję z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyznania mu dodatku zagranicznego;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.