Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko EASA

(Sprawa F-8/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat B.H. Vincent)

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącym oraz naprawienie szkody rzekomo poniesionej w związku z tym rozwiązaniem, a także rzekome nękanie.

Żądania strony skarżącej

Zasądzenie od EASA kwoty 1 514 257,48 EUR tytułem naprawienia szkody finansowej i pozafinansowej związanej z utratą stanowiska pracownika tymczasowego, powiększonej o bieżące odsetki ustawowe od dnia wymagalności;

zasądzenie od EASA kwoty dziennej, określonej ex aequo et bono na 500,00 EUR na dzień w okresie od dnia 31 maja 2010 r. do dnia doręczenia decyzji, jaka ma zapaść w sprawie pełnego naprawienia szkody wynikającej z okoliczności nękania, którego dopuszczali się pracownicy agencji, powiększonej o bieżące odsetki ustawowe od dnia wymagalności;

obciążenie EASA kosztami postępowania.