Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(Sprawa F-7/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, A. Tymen)

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za 2009 r., listy zmiany zaszeregowania urzędników z 2010 r. i, w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 2011 r. oddalającej wniosek [zażalenie] skarżącego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za 2009 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 listopada 2010 r. ustalającej listę personelu, którego zaszeregowanie zostało zmienione w ramach postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania za 2010 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 2011 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 16 czerwca 2011 r.;

obciążenie ENISA kosztami postępowania.