Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 października 2013 r. – Aristidis Psarras przeciwko ENISA

(Sprawa F-7/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Ocena – Postępowanie w sprawie oceny za rok 2009 – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Wniosek o stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej – Akt niekorzystny – Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (przedstawiciele: E. Maurage, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za 2009 r., decyzji ustalającej listę urzędników awansowanych w postępowaniu (2010) i, w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 2011 r. oddalającej zażalenie skarżącego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez A. Psarrasa.

____________

1 Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 20.