Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2014. gada 3. jūlijā

Lieta F‑5/12 DEP

Slawomir Bogusz

pret

Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Civildienests – Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumu noteikšana

Priekšmets      Pieteikums par tiesāšanās izdevumu noteikšanu, ko atbilstoši Reglamenta 92. panta 1. punktam iesniedzis S. Bogusz pēc Civildienesta tiesas 2013. gada 12. jūnija sprieduma Bogusz/Frontex (F‑5/12, EU:F:2013:75)

Nolēmums      Kopējā summa tiesāšanās izdevumiem, kurus Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām ir pienākums atlīdzināt S. Bogusz kā atlīdzināmos tiesāšanās izdevumus lietā F‑5/12 Bogusz/Frontex, tiek noteikta EUR 2547,50 apmērā.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Apmēra noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Vērā ņemami elementi – Honorāri, kuri lietas dalībniekiem jāmaksā saviem advokātiem – Honorāru, kas var tikt atgūti no lietas dalībnieka, kuram piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, noteikšana

(Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts)

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Apmēra noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Vērā ņemami elementi – Būtiski izdevumi saistībā ar tiesāšanās izdevumu noteikšanas procesu – Iekļaušana

(Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts)

1.      Savienības tiesa nav pilnvarota noteikt honorārus, kas lietas dalībniekiem jāmaksā saviem advokātiem, bet ir pilnvarota noteikt summas apmēru, kādā šo atlīdzību var atgūt no lietas dalībnieka, kuram piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Lemjot par pieteikumu par tiesāšanās izdevumu noteikšanu, pirmkārt, Savienības tiesai nav jāņem vērā iespējamā vienošanās, kas šajā ziņā noslēgta starp ieinteresēto lietas dalībnieku un tā pārstāvjiem vai padomdevējiem. Otrkārt, pat ja, iesniedzot apmaksāto rēķinu, var pierādīt izmaksu, kuri prasītājam radušies saistībā ar savu pārstāvību Civildienesta tiesā, summas patiesumu, tomēr pierādījums par to, ka ir segti izdevumi, kuru atlīdzināšana tiek prasīta, nav priekšnosacījums Civildienesta tiesa veiktai atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu noteikšanai.

Tā kā nav Savienības tiesību normu, kurās būtu noteiktas samaksas likmes, Savienības tiesai ir brīvi jāizvērtē attiecīgie lietas fakti, ņemot vērā lietas priekšmetu un raksturu, tās nozīmi no Savienības tiesību viedokļa, kā arī grūtības šajā lietā, darba apjomu, kāds saistībā ar tiesas procesu varēja rasties pārstāvjiem vai padomdevējiem, kuri darbojās lietā, un ekonomiskās intereses, kādas tiesvedībā bijušas lietas dalībniekiem. Savienības tiesa, izmantojot savu novērtēšanas brīvību šajā jomā, var noteikt atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu apmēru mazāku par lietas dalībniekam, kuram jāatlīdzina tiesāšanas izdevumi, otram lietas dalībniekam maksājamo apmēru.

(skat. 30., 33. un 35. punktu)

Atsauces

Tiesa: rīkojumi Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisija, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, 2. punkts; Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya u.c., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, 26. un 27. punkts; Kronofrance/Vācija u.c., C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, 30. punkts.

Civildienesta tiesa: rīkojumi X/Parlaments, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, 23. punkts un tajā minētā judikatūra, un Cuallado Martorell/Komisija, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, 28. punkts.

2.      Pat ja formāli nav atsevišķi jālemj par izdevumiem un honorāriem, kuri radušies saistībā ar tiesvedību par tiesāšanās izdevumu apmērā noteikšanu, Savienības tiesai, nosakot atlīdzināmos tiesāšanās izdevumus, tomēr ir jāņem vērā visi lietas apstākļi līdz rīkojuma par tiesāšanās izdevumu noteikšanu izdošanas brīdim.

Šajā ziņā pieteikumam par tiesāšanās izdevumu apmērā noteikšanu drīzāk ir standartizēts raksturs, un tas principā izceļas ar to, ka nerada nekādas grūtības advokātam, kurš jau ir izskatījis lietu pēc būtības.

(skat. 45. un 47. punktu)

Atsauces

Tiesa: rīkojumi France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, 32. punkts, un KAŠB/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, 42. punkts.

Civildienesta tiesa: rīkojums Schönberger/Parlaments, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 46. un 47. punkts.