Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(druhá komora)

z 20. júla 2016

Vec F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet:      Návrh na určenie výšky trov konania, ktorý podala Európska komisia v nadväznosti na uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 14. mája 2013, Marcuccio/Komisia (F‑4/12, EU:F:2013:61)

Rozhodnutie:      Celková suma trov konania, ktoré má Luigi Marcuccio nahradiť Európskej komisii ako nahraditeľné trovy konania vo veci F‑4/12, sa stanovuje na 1 500 eur. Suma uvedená v bode 1 sa zvyšuje o úroky z omeškania odo dňa doručenia tohto uznesenia do dňa zaplatenia, ktorých úroková sadzba sa vypočíta na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie účinnej v prvý deň mesiaca splatnosti platby, zvýšenej o tri a pol percentuálneho bodu.

Abstrakt

Súdne konanie – Trovy konania – Určenie – Určenie výšky trov konania na základe presných údajov poskytnutých navrhovateľom alebo v prípade neposkytnutia takýchto informácií na základe spravodlivého posúdenia súdu Únie – Paušálna povaha odmeny advokáta – Neexistencia vplyvu na voľnu úvahu súdu

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 105 písm. c)]

S cieľom posúdiť nevyhnutnú povahu výdavkov skutočne vynaložených na účely súdneho konania musí žiadateľ poskytnúť podrobné údaje. V tomto zmysle paušálna povaha odmeny nemá vplyv na posúdenie sumy, ktorá sa nahrádza z dôvodu trov konania, Súdom pre verejnú službu, keďže súd vychádza z ustálených sudcovských kritérií a z presných údajov, ktoré mu musia predložiť účastníci konania. Hoci neposkytnutie takýchto informácií nebráni Súdu pre verejnú službu, aby na základe spravodlivého posúdenia určil výšku nahraditeľných trov konania, dostáva ho do situácie, v ktorej musí požiadavky navrhovateľa posúdiť nevyhnutne striktne.

(pozri bod 28)

Odkaz:

Súdny dvor: uznesenie zo 17. februára 2004, DAI/ARAP a i., C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, bod 23

Všeobecný súd Európskej únie: uznesenia z 31. marca 2011, Tetra Laval/Komisia, T‑5/02 DEP a T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, bod 68, a z 28. mája 2013, Marcuccio/Komisia, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, bod 16