Language of document :

Recurs introdus la 26 iulie 2017 de Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 16 mai 2017 în cauza T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank/Banca Centrală Europeană

(Cauza C-450/17 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (reprezentanți: A. Glos, T. Lübbig și M. Benzing, avocați)

Celelalte părți din procedură: Banca Centrală Europeană (BCE), Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 16 mai 2017 în cauza T-122/15;

anularea Deciziei din 5 ianuarie 2015 a BCE (ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), dispunându-se menținerea efectelor legate de înlocuirea Deciziei din 1 septembrie 2014 a BCE (ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

cu titlu subsidiar, anularea hotărârii menționate a Tribunalului și trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs: încălcarea dreptului Uniunii în cadrul interpretării și aplicării articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul privind MUS1 și a articolului 70 din Regulamentul-cadru privind MUS2

Tribunalul a interpretat eronat dispozițiile relevante ale articolului 6 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul privind MUS coroborat cu articolul 70 alineatul (1) din Regulamentul-cadru privind MUS. Tribunalul a concluzionat în mod eronat că „circumstanțele speciale” care trebuie să determine clasificarea unei instituții ca fiind mai puțin semnificativă există numai dacă supravegherea directă exercitată de autoritățile naționale permite realizare mai bună a obiectivelor Regulamentului privind MUS decât supravegherea directă exercitată de BCE. Tribunalul își întemeiază decizia numai pe versiunea în limba engleză a Regulamentului privind MUS și încalcă principiul potrivit căruia toate versiunile lingvistice au aceeași forță juridică. Tribunalul omite în mod eronat să interpreteze normele în funcție de norma de rang superior, care constituie principiul proporționalității aplicat competenței. Tribunalul a respins în mod eronat existența unei erori vădite săvârșite de BCE la aprecierea situației de fapt și efectuează o verificare mai redusă în raport cu cea efectuată anterior de BCE a aspectului dacă, având în vedere împrejurările specifice și de fapt expuse de recurentă, aceasta trebuie să fie clasificată ca instituție mai puțin semnificativă din cauza unor „circumstanțe speciale” în sensul articolului 6 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul privind MUS coroborat cu articolul 70 alineatul (1) din Regulamentul-cadru privind MUS. Astfel, Tribunalul încalcă obligația care îi revine de a evalua în mod global erorile de apreciere din decizia atacată.

Al doilea motiv de recurs: denaturarea deciziei atacate și aprecierea eronată a cerințelor privind motivarea

Tribunalul denaturează motivarea deciziei atacate și substituie motivarea BCE cu propria motivare. Întrucât denaturează conținutul deciziei atacate, Tribunalul nu ia în considerare că BCE nu respectă condițiile prevăzute de dreptul Uniunii privind obligația de motivare: astfel, motivarea deciziei atacate este incoerentă și, în sine, contradictorie.

Al treilea motiv de recurs: săvârșirea de către Tribunal a unor neregularități de procedură prin introducerea unor aspecte care nu au făcut obiectul procedurii

Hotărârea Tribunalului încalcă dreptul la apărare al recurentei și principiul contradictorialității procedurii. Motivarea hotărârii introduce aspecte esențiale pentru soluționarea litigiului care, ca atare, nu au făcut obiectul dezbaterilor în cadrul procedurii jurisdicționale.

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, p. 63).

2 Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (JO L 141, p. 1).