Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 8 май 2019 г. — Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank/Европейска централна банка, Европейска комисия

(Дело C-450/17 P)1

(Обжалване — Икономическа и парична политика — Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Член 6, параграф 4 — Регламент (ЕС) № 468/2014 — Член 70, параграф 1 — Пруденциален надзор над кредитните институции — Задачи, възложени на Европейската централна банка (ЕЦБ) — Единен надзорен механизъм — Упражняване на тези задачи от компетентните национални органи — „По-малко значима“ кредитна институция — „Особени обстоятелства“, които обосновават дадена кредитна институция да се счита за „по-малко значима“)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (представители: A. Glos, T. Lübbig и M. Benzing, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейска централна банка (представители: E. Koupepidou и M. R. Bax, подпомагани от H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Европейска комисия (представители: W. Mölls и K.-Ph. Wojcik)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 293, 4.9.2017 г.