Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. decembra 2022 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Tribunal dʼarrondissement de Luxembourg – Luxembursko), Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles – Belgicko,) – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)

(spojené veci C-148/21 a C-184/21)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 9 ods. 2 písm. a) – Práva z ochrannej známky Európskej únie – Pojem „používanie“ – Prevádzkovateľ internetovej stránky pre elektronický predaj obsahujúcej internetový obchod – Reklamy uverejnené na tomto internetovom obchode tretími predajcami, ktorí v nich používajú označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby pre výrobky zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná – Vnímanie tohto označenia ako neoddeliteľnej súčasti obchodných oznámení tohto prevádzkovateľa – Spôsob prezentácie reklám, ktorý neumožňuje jasne odlíšiť ponuky tohto prevádzkovateľa od ponúk týchto tretích predajcov)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼarrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Christian Louboutin

Žalované: Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21)

Výrok rozsudku

Článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie,

sa má vykladať v tom zmysle, že

prevádzkovateľ internetovej stránky pre elektronický predaj, ktorá okrem vlastných ponúk predaja obsahuje aj internetový obchod, sa môže považovať za používateľa označenia zhodného s ochrannou známkou Európskej únie inej osoby pre výrobky zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, ak predajcovia - tretie osoby ponúkajú v rámci tohto internetového obchodu na predaj takéto výrobky s týmto označením bez súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky, ak si primerane informovaný a primerane pozorný používateľ tejto internetovej stránky vytvorí spojitosť medzi službami tohto prevádzkovateľa s predmetným označením, čo je najmä prípad, keď s prihliadnutím na všetky prvky charakterizujúce spornú situáciu môže takýto používateľ nadobudnúť dojem, že výrobky označené týmto označením predáva tento prevádzkovateľ vo vlastnom mene a na vlastný účet. V tejto súvislosti sú relevantné skutočnosti, že tento prevádzkovateľ používa jednotný spôsob prezentácie ponúk uverejnených na svojej internetovej stránke, pričom súčasne zobrazuje reklamy týkajúce sa výrobkov, ktoré predáva pod svojím menom a na svoj účet, a reklamy týkajúce sa výrobkov ponúkaných tretími predajcami v rámci uvedeného internetového obchodu, že vo všetkých týchto reklamách uvádza jeho vlastné logo renomovaného distribútora a že v rámci predaja výrobkov s týmto označením ponúka tretím predajcom doplnkové služby spočívajúce najmä v skladovaní a zasielaní týchto výrobkov.

____________

1 Ú. v. EÚ C 189, 17.5.2021.

Ú. v. EÚ C 217, 07.06.2021.