Language of document :

Kanne 28.9.2020 – Tirrenia di navigazione v. komissio

(asia T-593/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Tirrenia di navigazione SpA (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat B. Nascimbene ja F. Rossi Dal Pozzo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen kannekirjelmässä mainituilta osin ja tarkemmin sanottuna vain sen 2, 3 ja 4 artiklan

toissijaisesti kumoamaan päätöksen 6 ja 7 artiklan, joissa määrätään väitettyjen tukien takaisinperinnästä, todeten mainittu takaisinperintä välittömäksi ja tehokkaaksi

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämä kanne on nostettu 2.3.2020 annetun päätöksen C (2020) 1110 final 2, 3 ja 4 artiklaa vastaan. Tässä päätöksessä komissio on todennut, että Tirrenia AS:lle vuodesta 2009 lukien ja sittemmin sen ostajalle Compagnia Italiana di Navigazionelle myönnetyt korvaukset julkisen palvelun velvoitteista kuljetuspalvelujen tarjoamisesta lautoilla Italiassa ovat Euroopan unionin valtiontukia koskevien sääntöjen mukaisia.

Se on todennut toisaalta, että muut Tirrenia AS:n hyväksi tehdyt toimenpiteet eivät ole sopusoinnussa Euroopan unionin valtiontukia koskevien sääntöjen kanssa. Komissio on todennut lisäksi, että vuodesta 1992 vuoteen 2008 aiempaan Tirrenia-konserniin kuuluville yhtiöille (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar ja Toremar) myönnetyt korvaukset julkisen palvelun velvoitteista ovat sopusoinnussa Euroopan unionin valtiontukia koskevien sääntöjen kanssa, lukuun ottamatta tiettyä linjaa koskevia tukia, joiden ei katsottu olevan sopusoinnussa kyseisten sääntöjen kanssa.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan sekä vuoden 2004 pelastamis- ja rakenneuudistussuuntaviivojen rikkomiseen

Kantaja tuo tältä osin esiin, että riidanalaisessa päätöksessä komissio on tehnyt oikeudellisen virheen SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisessa sekä vuoden 2004 suuntaviivojen suhteen, kun se on katsonut, että Tirrenia AS:n pelastamiseksi myönnettyä tukea oli lainvastaisesti pidennetty ja että se ei soveltunut sisämarkkinoille.

Tältä osin kantaja täsmentää, että

a) rakenneuudistussuunnitelma oli olemassa ennen kyseessä olevan kauden päättymistä. Kyseinen suunnitelma oli ”realistinen, johdonmukainen ja laajamittainen” Tirrenia-yrityksen, joka oli selvitystilassa, osan elinkelpoisuuden palauttamiseksi. Se on täysin ja kokonaan pantu täytäntöön Tirrenia-yrityksen osan yksityistämisen ansiosta.

b) pelastustuen täysimääräinen palauttaminen yhdellä maksulla kokonaan on täysimääräisesti noudattanut sitoumusta maksaa takaisin taattu laina yksityistämisprosessin päättyessä käyttämällä yrityksen omaisuuden luovutuksesta hintana saatuja määriä.

c) perusperiaatetta, johon pelastuspäätös perustui, on kunnioitettu, eli sen mahdollistamista, että Tirrenia-yrityksen osa takaa merikuljetuspalvelujen jatkuvuuden väliaikaisen ja peruutettavissa olevan tukitoimenpiteen avulla keskeyttämättä tärkeää ja olennaista julkista palvelua ajanjaksolla, joka jatkuu yksityistämisprosessin loppuun saakka.

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan rikkomiseen siltä osin kuin on kyse tietyistä veroista vapauttamisista

Kantaja tuo esiin tältä osin, että riidanalaisen verovapautuksen edellytyksenä ovat yleisesti kollektiivisia menettelyjä varten määritellyt edellytykset, ja että, kuten komissio myöntää riidanalaisessa päätöksessä, tällä hetkellä on vielä mahdotonta sanoa, täyttyykö edellytys siitä, että yrityksen varojen erityishallintomenettelyn alussa ja yrityksen jäännösvarojen erityishallintomenettelyn lopussa erotus on positiivinen.

Näin ilmaistuna vapautus yhtiöverosta riippuu täysin tulevien ja epävarmojen tapahtumien tapahtumisesta, mikä on estänyt tähän päivään saakka minkään edun kirjaamisen Tirrenia AS:lle ja tekee täysin sattumanvaraiseksi, kuten komissio päätöksessä myöntää, mainitunlaisen edun syntymisen tulevaisuudessa. Näin ollen kaikkien kansallisessa oikeudessa kyseisen edun saamiseksi säädettyjen edellytysten valossa ei voida väittää, että Tirrenia AS olisi saanut hypoteettisen edun, joka johtuu verovapautuksesta. Näin ollen kyseinen vapautus ei kuulu SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen käsitteen alaan eikä se siis ole valtiontukea.

Lisäksi vaikka oletettaisiin, että kyseisen verovapautuksen edellytykset voisivat toteutua tulevaisuudessa, niin tuskin tapahtuu Tirrenian täydellisen selvittämisen yhteydessä.

Kantaja täsmentää, että vaikka kyseinen toimenpide johtaisi konkreettisesti etuun, Tirrenia AS ei osallistu kauppaan unionissa eikä sillä ole mitään asemaa kotimaan markkinoilla, jota voitaisiin ylläpitää tai vahvistaa, ja siten vähentää muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten mahdollisuuksia tulla Italian markkinoille.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden loukkaamiseen siltä osin kuin on kyse menettelyn kestosta

Kantaja katsoo, että nyt käsiteltävässä asiassa kritisoitu tutkintamenettely on kestänyt liian kauan, mikä on loukannut oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon periaatteita.

____________