Language of document :

Tužba podnesena 28. rujna 2020. – Tirrenia di navigazione protiv Komisije

(predmet T-593/20)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Tirrenia di navigazione SpA (Rim, Italija) (zastupnici: B. Nascimbene i F. Rossi Dal Pozzo, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelovima naznačenima u tužbi a konkretno samo u odnosu na njezine članke 2., 3. i 4.;

podredno, poništi članke 6. i 7. odluke kojima se nalaže povrat navodnih potpora, te naloži da se odmah izvrši njezin stvarni povrat;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova je tužba upućena protiv članaka 2., 3. i 4. Odluke C (2020) 1110 final od 2. ožujka 2020. S tom odlukom Komisija je zaključila da su naknade za pružanje javne usluge dodijeljene društvu Tirrenia AS od 2009. a zatim njezinom stjecatelju Compagnia Italiana di Navigazione za pružanje trajektnih usluga u Italiji u skladu s propisima Europske unije u području državnih potpora.

Komisija je s druge strane zaključila da su ostale mjere donesene u korist društva Tirrenia AS nespojive s propisima Unije u području državnih potpora. Ona je osim toga zaključila da su naknade za pružanje javne usluge dodijeljene između 1992. i 2008. društvima bivšeg Gruppo Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) u skladu s propisima Unije u području državnih potpora, osim potpora u vezi posebne rute, koje su se pokazale nespojivima.

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, temelji se na povredi članka 107. stavka 1., članka 108. stavka 2. UFEU-a i Smjernica za sanaciju i restrukturiranje iz 2004.

U tom pogledu se ističe da pobijana odluka sadržava pogrešku koja se tiče prava u primjeni članka 107. stavka 3. točke (b) UFEU-a, također u pogledu Smjernica iz 2004., u pogledu zaključka da je potpora za sanaciju društva Tirrenia AS bila dodijeljena nezakonito i da je nespojiva s unutarnjim tržištem.

U tom pogledu se precizira da:

je plan restrukturacije bio na snazi prije isteka predmetnog šestomjesečnog roka; on je bio „ostvariv, dosljedan i dalekosežan”, za ponovnu uspostavu održivosti ogranka društva Tirrenia s obzirom na likvidaciju, proveden je odgovarajuće i u cijelosti, zahvaljujući privatizaciji ogranka društva Tirrenia;

potpunom restrukturacijom, i jednokratnom uplatom cijelog iznosa potpore za sanaciju, u potpunosti je poštovana obveza povrata kredita osiguranog za provedbu postupka privatizacije putem korištenja iznosa, dobivenih kao cijene za likvidaciju imovine društva;

je poštovano temeljno načelo na kojem je osnovana odluka o sanaciji: omogućiti ogranku društva Tirrenia da osigura kontinuitet pružanja usluga pomorskog prijevoza, putem privremene i reverzibilne mjere potpore, a da se ne prekine važna, temeljna javna usluga u predmetnom razdoblju, do kraja postupka privatizacije.

Drugi tužbeni razlog, temelji se na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a i članka 108. stavka 2. UFEU-a u pogledu iznimaka od plaćanja određenih poreza.

U tom pogledu se ističe da je pravo na sporno porezno izuzeće podređeno uvjetima općenito utvrđenima za stečajne postupke i da, kako je potvrđeno u toj pobijanoj odluci, nije moguće predvidjeti, ni danas, može li se ispuniti uvjet koji se odnosi na postojanje povoljne razlike između imovine društva na početku postupka posebnog upravljanja, s jedne strane, i preostale imovine na kraju postupka posebnog upravljanja, s druge strane.

U tom pogledu, oslobođenje društva od poreza na dobit strogo je uvjetovano ostvarenjem budućih i neizvjesnih događaja što je do sada sprečavalo konsolidaciju bilo kakve prednosti u korist društva Tirrenia AS i čini u potpunosti hipotetskim, kako je potvrđeno u odluci, ostvarenje takve prednosti u budućnosti. Posljedično, s obzirom na sve uvjete propisane nacionalnim pravom kako bi se postigla predmetna prednost, ne može se reći da je društvo Tirrenia AS steklo hipotetsku prednost koja proizlazi iz poreznog oslobođenja. Stoga, navedeno oslobođenje ne ulazi u pojam državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a, i posljedično nije državna potpora.

Osim toga, i dalje pod pretpostavkom da bi se uvjeti predviđeni za predmetno porezno oslobođenje mogli u budućnosti ostvariti, dvojbeno je da bi se to moglo dogoditi prilikom potpune likvidacije društva Tirrenia.

Tužitelj precizira da, čak i kad bi predmetna mjera dovela do konkretne prednosti, društvo Tirrenia AS ne sudjeluje u trgovini unutar Unije, niti ima položaj na tržištu koji se može održati ili poboljšati, s posljedičnim smanjenjem mogućnosti za poduzetnike sa sjedištem u drugim državama članicama, da uđu na talijansko tržište.

Treći tužbeni razlog, temelji se na povredi načela pravne sigurnosti i dobre uprave u vezi s trajanjem postupka.

Tužitelj tvrdi da je ovdje osporavani istražni postupak predugo trajao, protivno načelu pravne sigurnosti i dobre uprave.

____________