Language of document :

Žaloba podaná 28. septembra 2020 – Tirrenia di navigazione/Komisia

(vec T-593/20)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tirrenia di navigazione SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: B. Nascimbene a F. Rossi Dal Pozzo, avvocati)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, ktoré sú označené v žalobe, konkrétne len články 2, 3 a 4,

subsidiárne zrušil články 6 a 7 rozhodnutia, ktoré nariaďujú vymáhať údajnú pomoc s tým, že jej vymáhanie je okamžité a účinné,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti článkom 2, 3 a 4 rozhodnutia C (2020) 1110 final z 2. marca 2020. V tomto rozhodnutí Komisia dospela k záveru, že náhrada za záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme poskytnutá spoločnosti Tirrenia AS od 2009 a potom jej nadobúdateľovi spoločnosti Compagnia Italiana di Navigazione, za služby prepravy trajektmi v Taliansku je v súlade s pravidlami Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.

Na druhej strane Komisia konštatovala, že ostatné opatrenia prijaté v prospech Tirrenia AS nie sú zlučiteľné s pravidlami Európskej únie v oblasti štátnej pomoci. Komisia okrem toho konštatovala, že náhrada za záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme poskytnutá od 1992 do 2008 spoločnostiam pôvodnej skupiny Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar a Toremar) je v súlade pravidlami Európskej únie v oblasti štátnej pomoci, s výnimkou osobitnej linky, ktorá bola považovaná za nezlučiteľnú.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 a článku 108 ods. 2 ZFEÚ a usmernení o záchrane a reštrukturalizácii z roku 2004.

–    Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že Komisia sa v napadnutom rozhodnutí dopustila nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení článku 107 ods. 3 písm.b) ZFEÚ a usmernení z roku 2004, keď dospela k záveru, že pomoc priznaná na záchranu Tirrenia AS bola predĺžená protiprávne a nezlučiteľná s vnútorným trhom.

K tomuto bodu žalobkyňa spresňuje, že

reštrukturalizačný plán existoval pred koncom predmetného semestra; tento plán bol „reálny, koherentný a vo veľkom rozsahu“, tak aby obnovil životaschopnosť podniku Tirrenia, ktorý bol v likvidácii, pričom bol úplne a v celosti v realizácii vďaka privatizácii časti podniku Tirrenia;

úplným vrátením jednou platbou celej sumy pomoci na záchranu bol splnený záväzok splatenia pôžičky garantovaný na záver privatizačného postupu použitím súm získaných za cenu za prevodu majetku podniku;

základná zásada, na ktorej spočíva rozhodnutie o záchrane bola dodržaná, pretože umožnila časti podniku Tirrenia zabezpečiť kontinuitu služieb námornej dopravy prostredníctvom dočasného a vratného opatrenia bez veľkého prerušenia základnej služby vo verejnom záujme až do skončenia privatizačného postupu.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 a článku 108 ods. 2 ZFEÚ pokiaľ ide o oslobodenie od niektorých daní.

–    Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že sporné daňové oslobodenie bolo vymedzené všeobecne definovanými podmienkami pre kolektívne konania a že ako to uznáva aj Komisia v napadnutom rozhodnutí, nie je zatiaľ možné stanoviť, či bola splnená podmienka existencie kladného rozdielu medzi aktívami podniku na začiatku mimoriadneho správneho konania a zostatkom aktív na jeho konci.

–    V tomto zmysle oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb úplne závisí od budúcej a neistej udalosti, ktorá doteraz bránila konsolidácii všetkých výhod priznaných Tirrenia AS a má za následok, tak ako uznáva Komisia vo svojom rozhodnutí, že naplnenie tejto výhody v budúcnosti sa javí ako veľmi neisté. V dôsledku toho, vzhľadom na všetky podmienky stanovené vnútroštátnym právom na priznanie predmetnej výhody nemožno tvrdiť, že hypotetická výhoda vyplývajúca z daňového oslobodenia bola priznaná Tirrenia AS. Preto toto oslobodenie nepatrí pod pojem štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ a nepredstavuje štátnu pomoc.

–    Okrem toho, ak by sa podmienky predmetného oslobodenia od dane naplnili v budúcnosti, možno vysloviť pochybnosti, že sa tak stane počas úplnej likvidácie Tirrenie.

–    Žalobkyňa spresňuje, že hoci tieto predmetné opatrenia mali konkrétne viesť k výhode, Tirrenia AS sa nezúčastňuje na obchode na vnútornom trhu Únie ani nezastáva nijakú pozíciu na domácom trhu, ktorá by mohla byť zachovaná alebo posilnená a tak znížila šance podnikov usadených v iných členských štátoch preniknúť na taliansky trh.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásad právnej istoty a riadnej správy pokiaľ ide o dĺžku konania.

–    Žalobkyňa sa domnieva, že kritizované vyšetrovanie trvalo v danej veci neprimerane dlho, pričom boli porušené zásady právnej istoty a riadnej správy.

____________