Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 8. júna 2022 – XXX/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(vec C-374/22)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: XXX

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciálne otázky

„Majú sa článok 2 písm. j) a článok 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany1 vykladať tak, že sa uplatnia na otca dvoch detí, ktoré sa narodili v Belgicku a ktorým tam bolo priznané postavenie utečenca, hoci v už citovanom článku 2 písm. j) sa uvádza, že smernica 2011/95/EÚ sa vzťahuje na rodinných príslušníkov osoby s postavením medzinárodnej ochrany, ‚pokiaľ už rodina existovala v krajine pôvodu‘“?

„Vyplýva z okolnosti, ktorú navrhovateľ uviedol na pojednávaní, že jeho deti sú na neho odkázané a že najlepší záujem jeho detí podľa navrhovateľa vyžaduje, aby sa mu poskytla medzinárodná ochrana, vzhľadom na odôvodnenia 18, 19 a 38 smernice 2011/95/EÚ, že pojem rodinní príslušníci osoby s postavením medzinárodnej ochrany, na ktorých sa vzťahuje smernica 2011/95/EÚ, sa musí týkať aj rodiny, ktorá nebola založená v krajine pôvodu“?

„V prípade kladnej odpovede na dve prvé prejudiciálne otázky, môže mať článok 23 smernice 2011/95/EÚ, ktorý nebol prebratý do belgického právneho poriadku s cieľom stanoviť, že otcovi detí, ktoré sa narodili v Belgicku a bolo im tam priznané postavenie utečenca, sa má udeliť povolenie na pobyt alebo poskytnúť medzinárodná ochrana, priamy účinok“?

„Ak je odpoveď na poslednú uvedenú otázku kladná, priznáva článok 23 smernice 2011/95/EÚ v prípade, ak nebol prebratý, otcovi detí, ktoré sa narodili v Belgicku a bolo im tam priznané postavenie utečenca, právo domáhať sa výhod uvedených v článkoch 24 až 35, ku ktorým patrí povolenie na pobyt, ktoré mu umožní legálne sa zdržiavať v Belgicku so svojou rodinou, alebo právo na poskytnutie medzinárodnej ochrany, aj keď tento otec jednotlivo nie je oprávnený na medzinárodnú ochranu“?

„Vyžaduje potrebný účinok článku 23 [smernice 2011/95/EÚ], vykladaný vzhľadom na články 7, 18 a 24 Charty základných práv Európskej únie a odôvodnenia 18, 19 a 38 [smernice 2011/95/EÚ], aby členský štát, ktorý neupravil svoj vnútroštátny právny poriadok tak, aby sa rodinní príslušníci [v zmysle uvedenom v článku 2 písm. j) spomenutej smernice alebo vo vzťahu ku ktorým existuje individuálna situácia odkázanosti] osoby s takým postavením mohli v prípade, ak nie sú jednotlivo oprávnení na získanie takého postavenia, mohli domáhať určitých výhod, priznal týmto rodinným príslušníkom právo na odvodené postavenie utečenca, aby sa mohli domáhať uvedených výhod, s cieľom zachovať celistvosť rodiny“?

„Vyžaduje článok 23 [smernice 2011/95/EÚ], vykladaný vzhľadom na články 7, 18 a 24 Charty základných práv Európskej únie a odôvodnenia 18, 19 a 38 [smernice 2011/95/EÚ], aby členský štát, ktorý neupravil svoj vnútroštátny právny poriadok tak, aby rodičia osoby, ktorej bolo priznané postavenie utečenca, mohli požívať výhody vymenované v článkoch 24 až 35 tejto smernice, poskytol týmto rodičom odvodenú medzinárodnú ochranu, s cieľom zohľadniť predovšetkým najlepší záujem dieťaťa a zabezpečiť účinnosť postavenia utečenca, ktoré má dieťa“?

____________

1 Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9.