Language of document :

Жалба, подадена на 7 януари 2021 г. от Република Естония срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 28 октомври 2020 г. по дело T-594/18, Pharma Mar/Европейска комисия

(Дело C-16/21 P)

Език на производството: естонски

Страни

Жалбоподател: Република Естония (представител: N. Grünberg)

Други страни в производството: Pharma Mar, SA (представители: M. Merola и V. Salvatore), Европейска комисия (представители: L. Haasbeek и A. Sipos)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда

да отмени решението на Общия съд от 28 октомври 2020 г.,

да осъди страните да понесат съответно направените от тях съдебни разноски в производството по обжалване пред Съда.

Основания и основни доводи

Република Естония твърди следното:

1.    Като констатирал, че по отношение на експерти, участващи в работата на научно-консултативна група, поради самия факт, че те са в трудово правоотношение с университетска болница, не могат да бъдат изобщо изключени легитимните съмнения за тяхната предубеденост, евентуално що се отнася до безпристрастността им, Общият съд неправилно тълкувал изискването за безпристрастност, залегнало в член 63 от Регламент (ЕО) № 726/20041 .

2.    Първо, при тълкуването на принципа на безпристрастност по смисъла на член 63 от Регламент (ЕО) № 726/2004 Общият съд неправилно приел, че като цяло университетската болница може да се приравни на производител на лекарствен продукт.

3.    Второ, при тълкуването на принципа на безпристрастност Общият съд допуснал явна грешка в преценката при разглеждането на конкурентния лекарствен продукт и на връзката между експерта и производството на „конкурентния лекарствен продукт“.

4.    Трето, при тълкуването на принципа на безпристрастност Общият съд неправилно преценил връзката на съответните експерти с центъра за клетъчна терапия и влиянието им върху решенията на научно-консултативната група.

____________

1     Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 44, стр. 83).