Language of document :

Recurs introdus la 7 ianuarie 2021 de Republica Estonia împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 28 octombrie 2020 în cauza T-594/18, Pharma Mar/Comisia Europeană

(Cauza C-16/21 P)

Limba de procedură: estona

Părțile

Recurentă: Republica Estonia (reprezentant: N. Grünberg)

Celelalte părți din procedură: Pharma Mar, SA (reprezentanți: M. Merola și V. Salvatore) și Comisia Europeană (reprezentanți: L. Haasbeek și A. Sipos)

Concluziile recurentei

Recurenta solicit Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 28 octombrie 2020;

obligarea fiecărei părți la suportarea propriilor cheltuieli de judecată efectuate în cadrul procedurii de recurs.

Motivele și principalele argumente

Republica Estonia invocă următoarele argumente:

1. Tribunalul a interpretat în mod eronat cerința de imparțialitate prevăzută la articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 726/20041 prin faptul că a afirmat că, în ceea ce privește experții implicați în activitatea unui grup de consultanță științifică (denumit în continuare „SAG”), pur și simplu pentru că sunt angajați de o clinică universitară, orice îndoială legitimă cu privire la posibile prejudecăți care ar putea exista în ceea ce privește imparțialitatea lor nu poate fi exclusă.

2. În primul rând, când a examinat principiul imparțialității, în sensul articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a statuat că o clinică universitară, în ansamblul său, poate fi echivalată cu o companie farmaceutică.

3. În al doilea rând, când a examinat principiul imparțialității, Tribunalul a săvârșit o eroare vădită de apreciere în evaluarea medicamentului concurent și a legăturii dintre expert și fabricarea „medicamentului concurent”.

4. În al treilea rând, când a examinat principiul imparțialității, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că nu a evaluat în mod adecvat legătura dinte experții în cauză și centrul de terapie celulară și influența experților în deciziile SAG.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO 2004, L 136, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 83).