Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (desmitā palāta)

2021. gada 10. novembrī (*)

Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo būvniecības paneli – Agrākais dizainparaugs, kas attēlo prettrokšņu sienas paneli – Spēkā neesamības pamats – Individuāla rakstura neesamība – Attiecīgā nozare – Informēts lietotājs – Autora brīvības pakāpe – Atšķirīga kopiespaida neesamība – Faktiski tirgoto izstrādājumu nozīme – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Lietā T‑193/20

Eternit, Kapelopdenbosa [Kapelle-op-den-Bos] (Beļģija), ko pārstāv J. Muyldermans un P. Maeyaert, avocats,

prasītāja,

pret

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), ko pārstāv J. Ivanauskas un V. Ruzek, pārstāvji,

atbildētājs,

otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā, –

Eternit Österreich GmbH, Feklabruka [Vöcklabruck] (Austrija), ko pārstāv M. ProhaskaMarchried, advokāts,

par prasību par EUIPO Apelācijas trešās padomes 2020. gada 5. februāra lēmumu lietā R 1661/2018‑3 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Eternit Österreich un Eternit,

VISPĀRĒJĀ TIESA (desmitā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs A. Kornezovs [A. Kornezov] (referents), tiesneši E. Butidžidžs [E. Buttigieg] un G. Hese [G. Hesse],

sekretāre: Ž. Pišona [J. Pichon], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 10. aprīlī,

ņemot vērā EUIPO atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 17. augustā,

ņemot vērā personas, kas iestājusies lietā, atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 21. augustā,

pēc 2021. gada 21. aprīļa tiesas sēdes

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

 Tiesvedības priekšvēsture

1        Prasītāja Eternit ir īpašniece Kopienas dizainparaugam, kas 2014. gada 15. septembrī iesniegts Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.) un reģistrēts ar numuru 2538140‑0001.

2        Apstrīdētais dizainparaugs ir attēlots šādi:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Izstrādājumi, kuriem paredzēts izmantot apstrīdēto dizainparaugu, ietilpst 25.01. klasē atbilstoši grozītajam 1968. gada 8. oktobra Lokarno Nolīgumam par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu un atbilst šādam aprakstam: “Paneļi [būvniecība]”.

4        2016. gada 12. decembrī persona, kas iestājusies lietā, Eternit Österreich GmbH, pamatojoties uz Regulas Nr. 6/2002 52. pantu, iesniedza pieteikumu par apstrīdētā dizainparauga spēkā neesamības atzīšanu.

5        Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu pamatojumam bija izvirzīts Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunktā, aplūkojot to kopsakarā ar šīs pašas regulas 4.–8. pantu, paredzētais pamats.

6        Persona, kas iestājusies lietā, savā pieteikumā par spēkā neesamības atzīšanu tostarp norādīja, ka apstrīdētais dizainparaugs neesot jauns Regulas Nr. 6/2002 5. panta izpratnē, ka tam neesot individuālas individuāla rakstura šīs regulas 6. panta izpratnē un ka tā izskata iezīmes nosakot vienīgi to tehniskā funkcija šīs pašas regulas 8. panta 1. punkta izpratnē.

7        2018. gada 28. jūnijā Anulēšanas nodaļa pieņēma lēmumu, ar kuru tā, pirmkārt, secināja, ka persona, kas iestājusies lietā, nav pierādījusi, ka uz apstrīdēto dizainparaugu attiecas Regulas Nr. 6/2002 8. panta 1. punktā paredzētā izslēgšana no aizsardzības, un, otrkārt, tā atzina apstrīdēto dizainparaugu par spēkā neesošu, pamatojoties uz to, ka tam nav individuāla rakstura Regulas Nr. 6/2002 6. panta izpratnē, salīdzinot ar 2013. gada 4. martā, proti, pirms apstrīdētā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas, interneta vietnē “http://www.rieder.at” pieejamajā brošūrā “Lärmschutz” publiskotu dizainparaugu attiecībā uz “prettrokšņu” paneļiem, kuri attēloti šādi: