Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (девети разширен състав)

10 ноември 2021 година(*)

„Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Обикновено търсене и специализирано търсене на продукти в интернет — Решение за установяване на нарушение на член 102 ДФЕС и на член 54 от Споразумението за ЕИП — Злоупотреба посредством лостов ефект — Конкуренция, основана на качествата, или антиконкурентна практика — Условия за достъп на конкурентите до услуга на предприятие с господстващо положение, чието използване не може ефективно да бъде заменено — Фаворизирано показване от предприятието с господстващо положение на резултатите от собствената му услуга за специализирано търсене — Последици — Необходимост да се изготви алтернативен сценарий — Липса — Обективна обосновка — Липса — Възможност за налагане на глоба при определени обстоятелства — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите — Правомощие за пълен съдебен контрол“

По дело T‑612/17,

Google LLC, по-рано Google Inc., установено в Маунтин Вю, Калифорния (Съединени щати),

Alphabet, Inc., установено в Маунтин Вю,

представлявани от: T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, avocats, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, и M. D. Piccinin, barrister,

жалбоподатели,

подпомагани от

Computer & Communications Industry Association, установено във Вашингтон, окръг Колумбия (Съединени щати), представлявано от J. Killick и A. Komninos, адвокати,

встъпила страна,

срещу

Европейска комисия, представлявана от T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold и C. Urraca Caviedes,

ответник,

подпомагана от

Федерална република Германия, представлявана от J. Möller, S. Heimerl и S. Costanzo,

от

Надзорен орган на ЕАСТ, представляван от C. Zatschler и C. Simpson,

от

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), установено в Брюксел (Белгия), представлявано от А. Fratini, avocate,

от

Infederation Ltd, установено в Кроуторн (Обединеното кралство), представлявано от A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, и T. Vinje, адвокат,

от

Kelkoo, установено в Париж (Франция), представлявано от J. Koponen и B. Meyring, avocats,

от

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, установено в Берлин (Германия), представлявано от T. Höppner, университетски преподавател, P. Westerhoff и J. Weber, адвокати,

от

Visual Meta GmbH, установено в Берлин, представлявано от T. Höppner, университетски преподавател, и P. Westerhoff, адвокат,

от

BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV,  по-рано Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger  eV, установено в Берлин, представлявано от T. Höppner, университетски преподавател, и P. Westerhoff, адвокат,

и от

Twenga, установено в Париж, представлявано от L. Godfroid, S. Hautbourg и S. Pelsy, avocats,

встъпили страни,

с предмет искане по член 263 ДФЕС, главно, за отмяна на Решение С(2017) 4444 final на Комисията от 27 юни 2017 година относно производство по прилагане на член 102 ДФЕС и член 54 от Споразумението за ЕИП (преписка АТ.39740 — Google Търсене (Пазаруване), и при условията на евентуалност, за отмяна или намаляване на размера на наложената на жалбоподателите глоба

ОБЩИЯТ СЪД (девети разширен състав),

състоящ се от: S. Gervasoni, председател, L. Madise (докладчик), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk и C. Mac Eochaidh, съдии,

секретар: E. Artemiou, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 12, 13 и 14 февруари 2020 г.,

постанови настоящото

Решение

I.      Обстоятелствата по спора

А.      Контекст

1        Google LLC, по-рано Google Inc., е американско дружество, специализирано в продукти и услуги, свързани с използването на интернет. То е познато основно със своята търсачка, която позволява на интернет потребителите (по-нататък наричани още в зависимост от контекста „ползватели“ или „потребители“) да намират и влизат с използвания от тях браузър и чрез хиперлинкове в уебсайтове, които отговарят на техните нужди. От 2 октомври 2015 г. Google LLC е дъщерно дружество, притежавано изцяло от дружеството Alphabet, Inc., стоящо начело на група (наричани по-нататък заедно „Google“).

2        Търсачката на Google, която се намира на адрес www.google.com или на подобни адреси с разширение с код на държавата, позволява да се получават резултати от търсене, представени на страници, които се появяват на екраните на интернет потребителите. Тези резултати или са подбрани от посочената търсачка по общи критерии и без сайтовете, към които препращат, да заплащат на Google възнаграждение за показването (наричани по-нататък „резултатите от обикновено търсене“ или „генеричните резултати“), или са подбрани въз основа на специализирана логика за конкретния вид провеждано търсене (наричани по-нататък „резултатите от специализирано търсене“). Резултатите от специализирано търсене могат евентуално да се появят без особена намеса от страна на интернет потребителя наред с резултатите от обикновено търсене върху една и съща страница (наричана или наричани по-нататък „общата/общите страница/страници с резултати“) или пък да се появят сами след заявка от интернет потребителя, направена на специализирана страница на търсачката на Google, или след активиране на линкове, намиращи се в определени зони върху неговите общи страници с резултати. Google е разработило различни услуги за специализирано търсене, например за новини, за местна търговска информация и оферти, за самолетни пътувания или за пазаруване. В настоящото дело под въпрос е последната категория.

3        Със самите услуги за специализирано търсене с цел покупка на продукти (наричани по-нататък „услугите за сравняване на продукти“ или „сравнителите на продукти“) не се предлагат продукти, а се сравняват и подбират оферти от продавачи в интернет, които предлагат търсения продукт. Тези продавачи могат да са директни продавачи или платформи за продажба, които събират оферти от множество продавачи и на които търсената стока може да бъде незабавно поръчана (сред най-познатите от тях са eBay, Amazon, PriceMinister и Fnac).

4        Както резултатите от обикновено търсене, така и резултатите от специализирано търсене могат да бъдат резултати, понякога определяни като „естествени“, които не зависят от плащания от страна на уебсайтовете, към които препращат, дори когато са сайтове за търговия. Поредността на представяне на тези естествени резултати върху страниците с резултати също не зависи от плащания.

5        Върху страниците с резултати на Google — също като върху страниците на други търсачки — се появяват обаче и резултати, които са свързани с плащания от уебсайтовете, към които препращат. Тези резултати, наричани разговорно „реклами“ (съкратено на английски език „ads“), също имат връзка с търсенето на интернет потребителя и се различават от естествените резултати от обикновено или специализирано търсене например по думите „реклама“ или „спонсорирано“. Те се появяват или в обособени зони върху страниците с резултати, или сред останалите резултати. Те могат да са резултати от специализирано търсене и на практика някои от услугите за специализирано търсене на Google се основават на система за включване срещу заплащане. Тяхното показване е свързано със задължения за плащане от страна на рекламодателите, поети след наддаване. Евентуално се прилагат и допълнителни критерии за подбор. Рекламодателите дължат на Google възнаграждение, когато интернет потребител кликне и активира хиперлинка в тяхната реклама, който препраща към техния собствен уебсайт.

6        Общите страници с резултати на Google могат да включват или са включвали всички видове резултати, посочени в точки 2—5 по-горе. Както бе посочено и в точка 2 по-горе, резултатите от специализирано търсене, независимо дали са естествени, или става въпрос за реклами, също така могат да се появят сами върху страница с резултати от специализирано търсене по заявка от интернет потребител, направена на специализирана страница за търсене на търсачката на Google, или след активиране на линкове, намиращи се в определени зони върху неговите общи страници с резултати.

7        И други търсачки освен Google предлагат или са предлагали услуги за обикновено и за специализирано търсене, като Alta Vista, Yahoo, Bing или Qwant. Освен това съществуват специфични търсачки за сравняване на продукти, като Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo или Prix.net.

8        Според предоставените от Google и неоспорени обяснения то започва да предлага на интернет потребителите услуга за сравняване на продукти през 2002 г., по-късно или едновременно с други търсачки, като Alta Vista, Yahoo, AskJeeves или America On Line (AOL). Тези инициативи били в отговор на констатацията, че способите, използвани дотогава от търсачките, не дават непременно най-релевантните резултати в отговор на специфични търсения, например на новини или на продукти с цел пазаруване. Ето защо от края на 2002 г. в САЩ, а след това, около две години по-късно, постепенно в някои европейски страни, Google предоставя резултати от сравняване на продукти (наричани по-нататък „резултатите за продукти“). Тези резултати не са резултатите от неговите обичайни алгоритми за обикновено търсене, прилагани към наличната на уебсайтовете информация — която най-напред се извлича чрез способ, наречен „crawling“, при който Google преглежда интернет съдържание с цел индексиране, след това се подбира, за да се включи в web index на Google, и накрая се подрежда в зависимост от своята релевантност, за да се покаже в отговор на търсенето на интернет потребителя — а са резултатите от специфични алгоритми, прилагани към информацията, съдържаща се в база данни, захранвана от самите продавачи, наричана „product index“. Тези резултати първоначално са били предоставяни чрез специализирана страница за търсене, наричана Froogle, която е различна от общата страница за търсене на търсачката, а след това, от 2003 г. в САЩ и от 2005 г. в някои европейски страни — и чрез общата страница за търсене на търсачката. В последния случай резултатите за продукти са се появявали групирани върху общите страници с резултати в т.нар. Product OneBox (наричана по-нататък „Product OneBox“), под или успоредно с рекламите, разположени горе или встрани върху страницата, и над резултатите от обикновено търсене, както показва добавената по-долу илюстрация с легенда, предоставена от Google:

Image not found

9        Всъщност, ако интернет потребителят е използвал общата страница за търсене, за да формулира заявката си за търсене на определен продукт, даваните от търсачката отговори са включвали както резултати от специализирано, така и резултати от обикновено търсене. Когато интернет потребителят е кликвал върху линк с резултат от Product OneBox, той е препращан директно към подходящата страница на уебсайта на продавача на търсения продукт, където последният може да се купи. Освен това специален линк в Product OneBox е позволявал препращане към страница с резултати на Froogle, съдържаща разширен подбор от специализирани резултати за продукти. Google посочва, че резултатите на Froogle обаче не са били включвани никога в резултатите от обикновено търсене, докато резултатите от други специализирани търсачки за сравняване на продукти са можели да бъдат включени в тях.

10      Google посочва, че от 2007 г. нататък променя начина на изготвяне на резултатите за продукти.

11      По повод на тези промени Google изоставя наименованието Froogle и въвежда наименованието Product Search за специализираните си страници за търсене и резултати от сравняване на продукти.

12      Що се отнася до резултатите за продукти, показвани през общата страница за търсене върху общите страници с резултати, от една страна, Google обогатява съдържанието на Product OneBox, като добавя снимки. В това отношение Google предоставя следната илюстрация на първия вид добавяне на снимки:

Image not found

13      Google също така разнообразява възможните последици от кликването върху появил се линк за резултат: според случая интернет потребителят бива препращан както преди пряко към подходящата страница на уебсайта на продавача на търсения продукт, която позволява покупката му, или бива препращан към страницата за специализирани резултати Product Search, за да се запознае с повече оферти за същия продукт. Product OneBox е преименувана постепенно в отделните страни на Product Universal (наричан по-нататък „Product Universal“) (например през 2008 г. в Обединеното кралство и Германия), като в същото време става по-привлекателна. Google предоставя следната илюстрация с добавени легенди за двата варианта на Product Universal:

Image not found

14      От друга страна, Google въвежда механизъм, наречен Universal Search, позволяващ, когато се идентифицира търсене с цел покупка на даден продукт, върху общата страница с резултати да се извърши йерархизация на продуктите от Product OneBox, а след това от Product Universal, спрямо резултатите от обикновено търсене.

15      Що се отнася до свързаните с плащане резултати за продукти, които се появяват на неговите страници с резултати, от септември 2010 г. Google въвежда в Европа формат, обогатен в сравнение с появяващите се дотогава реклами, състоящи се само от текст (text ads на английски, наричани по-нататък „текстовите реклами“). Ако рекламодателят избере тази опция, когато интернет потребителят кликне върху текста, той е можел да види снимки на търсените продукти и техните цени, предлагани от рекламодателя, в уголемен формат в сравнение с първоначалната текстова реклама. Google дава илюстрация с добавена легенда на така разширена текстова реклама: