Language of document :

8. mail 2017 esitatud hagi – ühisettevõte Clean Sky 2 versus Revoind Industriale

(kohtuasi T-318/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ühisettevõte Clean Sky 2 (CSJU) (esindajad: B. Mastantuono ja advokaat M. Velardo)

Kostja: Revoind Industriale Srl (Oricola, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

mõista kostjalt CSJU kasuks välja 359 913,75 eurot seoses partnerite toetuslepinguga nr 325940 „EULOSAM – Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model“ ja 2 105,25 eurot viivisena, mis on arvutatud 3,5% määraga ajavahemiku 31. jaanuar 2017 kuni 1. aprill 2017 eest;

mõista kostjalt välja intress 34,51 eurot päevas alates 2. aprillist 2017 kuni võla täieliku tasumiseni; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited.

Hageja väidab, et kostja on rikkunud oma lepingulisi kohustusi jättes rakendamata projekti EULOSAM ja jättes CSJUle esitamata toetuslepingu II lisa artiklile II 2 vastavad asjakohased aruanded ja tulemid.

Lisaks ei teostanud kostja I lisas ette nähtud töid rikkudes seega toetuslepingu II lisa artikli II 3 punktidest a, e ja h tulenevaid kohutusi.

Seetõttu lõpetas konsortsium toetuslepingu ja esitas võlateate eelrahastuse kohta summas 359 913,75 eurot, mille koordinaator oli juba kooskõlas toetuslepingu sätetega kostjale välja maksnud. Eelrahastus jääb hageja omandiks kuni lõpliku väljamakseni.

Asjaolud, mille tõttu Revoind Industriale S.r.l-i kui toetuslepingust kasusaaja kohustused tekkisid, ei ole käeolevas asjas suures osas vaidlustatud ja kostja vastuväited on üldised ja puudulikud ega ole mingite tõenditega tõendatud ning seega on täielikult põhjendamata.

Järelikult on hagejal õigus nõuda kostjale välja makstud ettemaksu hüvitamist ja tagasimaksmist koos viivisega.

____________