Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 19. maijā – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(lieta T-318/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (pārstāvji – B. Mastantuono, pārstāvis, un M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Revoind Industriale Srl (Oricola, Itālija)

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājai izmaksāt CSJU summu EUR 359 913,75 apmērā saistībā ar Dotācijas Nolīgumu ar kopuzņēmuma partneriem Nr. 325940 “EULOSAM – Bāzes zema ātruma, zema paātrinājuma vēja tuneļa modeļa projektēšana un ražošana”, tai pieskaitot summu EUR 2 105,25 apmērā kā nokavējuma procentus ar 3,5 % likmi par laikposmu no 2017. gada 31. janvāra līdz 2017. gada 1. aprīlim;

piespriest atbildētajai maksāt EUR 34,51 dienā kā procentus, sākot no 2017. gada 2. aprīļa līdz dienai, kurā parāds tiks pilnībā atmaksāts; un

piespriest atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza šādu pamatu.

Prasītājs apgalvo, ka atbildētāja ir pārkāpusi savas līgumiskās saistības, neīstenojot projektu EULOSAM un nesniedzot CSJU atbilstošos pārskata ziņojumus un rezultātus saskaņā ar Dotācijas Nolīguma II pielikuma II.2 pantu.

Turklāt atbildētāja nav izpildījusi I Pielikumā identificētos veicamos darbus, šādi neizpildot Dotācijas Nolīguma II pielikuma II.3 panta a), e) un h) punktā paredzētos pienākumus.

Līdz ar to konsorcijs izbeidza Dotācijas Nolīgumu un izdeva paziņojumu par parādu attiecībā uz priekšfinansējumu EUR  359 913,75 apmērā, ko koordinators jau bija izmaksājis atbildētajai atbilstoši Dotācijas Nolīguma noteikumiem. Patiesībā priekšfinansējums paliek prasītāja īpašumā līdz galīgajam maksājumam.

Fakti saistību pamatā attiecībā uz Revoind Industriale S.r.l. kā Dotāciju Nolīguma saņēmēju šajā lietā lielā mērā netiek apstrīdēti un atbildētājas iebildumi ir vispārīgi, nepilnīgi un tajos nav sniegti nekādi attaisnojoši pierādījumi, un līdz ar to tie ir pilnībā nepamatoti.

Līdz ar to prasītājam ir tiesības uz atlīdzību un atbildētajai kā priekšfinansējumu izmaksātās summas atmaksu, tai pieskaitot nokavējuma procentus.

____________