Language of document :

2007 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Court of Appeal (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union prieš Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti

(Byla C-438/05)1

(Jūrų transportas − Įsisteigimo teisė − Pagrindinės teisės − Bendrijos socialinės politikos tikslai − Profesinės sąjungos kolektyvinė priemonė prieš privačią įmonę − Kolektyvinė sutartis, atgrasanti įmonę nuo laivo registravimo su kitos valstybės narės vėliava)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union

Atsakovės: Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Court of Appeal, Civil Division - EB 43 straipsnio ir 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių (OL L 378, p. 1) išaiškinimas - Profesinės sąjungos kolektyvinė priemonė prieš privačią įmonę, kad ši sudarytų kolektyvinę sutartį, dėl kurios netikslinga keisti šios įmonės laivų vėliavą į kitos valstybės narės vėliavą - EB 43 straipsnio ir (arba) Reglamento Nr. 4055/86 taikytinumas pagal EB sutarties XI antraštinę dalį ir sprendimą Albany (C-67/96) - Galimybė įmonei remtis EB 43 straipsnio ir (arba) Reglamento Nr. 4055/86 nuostatomis prieš kitą įmonę, įskaitant profesinę sąjungą, dėl kolektyvinės priemonės

Rezoliucinė dalis

EB 43 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad iš esmės į šio straipsnio taikymo sritį patenka profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų asociacijos kolektyvinė priemonė privačios įmonės atžvilgiu, šią įmonę verčianti sudaryti kolektyvinę sutartį, kurios turinys gali ją atgrasyti nuo pasinaudojimo įsisteigimo laisve.

EB 43 straipsnis privačiai įmonei gali suteikti teisių, kuriomis būtų galima remtis prieš profesinę sąjungą arba profesinių sąjungų asociaciją.

EB 43 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos kolektyvinės priemonės, kuriomis siekiama, kad privati įmonė, kurios buveinė įsteigta konkrečioje valstybėje narėje, sudarytų kolektyvinę darbo sutartį su šioje valstybėje įsteigta profesine sąjunga ir taikytų šioje sutartyje numatytas sąlygas šios įmonės dukterinės įmonės, įsteigtos kitoje valstybėje narėje, samdomiems darbuotojams, yra apribojimai šio straipsnio prasme.

Iš esmės šie apribojimai gali būti pateisinti vieno iš privalomų bendrojo intereso pagrindų apsauga, kaip antai darbuotojų apsauga, su sąlyga, kad įrodyta, jog jie gali užtikrinti teisėto tikslo įgyvendinimą ir neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti.

____________

1 - OL C 60, 2006 3 11.