Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 14 juli 2011

Mål F-98/07

Nicole Petrilli

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Kontraktsanställd för övriga uppgifter – Tidsbegränsat avtal – Bestämmelser om den maximala anställningstiden för icke fast anställd personal vid kommissionen – Beslut att inte förnya avtalet – Rättsstridighet – Fastställande av skadeståndets storlek – Bedömning i överensstämmelse med rätt och billighet (ex æquo et bono)”

Saken:      Talan som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA angående yrkanden om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 juli 2007 om att avslå sökandens ansökan om förlängning av hennes kontraktsanställning och om att kommissionen ska åläggas skadestånd.

Avgörande:      Det skadestånd som kommissionen ska utge till sökanden i enlighet med personaldomstolens dom av den 29 januari 2009 i mål F-98/07, Petrilli mot kommissionen, fastställs till 12 097,43 euro, jämte ränta enligt en räntesats som beräknas enligt Europeiska centralbankens för den aktuella tiden fastställda referensränta för huvudsakliga refinansieringstransaktioner plus 2 procentenheter. Kommissionen ska bära samtliga rättegångskostnader hänförliga till förfarandet före meddelandet av domen i det ovannämnda målet den 29 januari 2009, och såvitt vad avser förfarandet efter detta datum ska kommissionen bära sina egna rättegångskostnader samt hälften av sökandens rättegångskostnader. Sökanden ska bära hälften av sina egna rättegångskostnader såvitt avser förfarandet efter meddelandet av domen i det ovannämnda målet den 29 januari 2009.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Skadeståndstalan – Talan om ogiltigförklaring av den angripna rättsakten – Adekvat ersättning för ideell skada

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

En ogiltigförklaring av en rättsstridig rättsakt, kan i sig utgöra en lämplig och i princip tillräcklig ersättning för all ideell skada som rättsakten kan ha orsakat, om sökanden inte visar att hon har lidit en ideell skada som kan särskiljas från den rättsstridighet som föranledde ogiltigförklaringen och som inte kan gottgöras fullt ut genom denna ogiltigförklaring.

(se punkt 28)


Hänvisning till

Domstolen: 9 juli 1987, Hochbaum och Rawes mot kommissionen, 44/85, 77/85, 294/85 och 295/85, punkt 22 ; 7 februari 1990, Culin mot kommissionen, C‑343/87, punkterna 27 och 28

Förstainstansrätten: 9 november 2004, Montalto mot rådet, T‑116/03, punkt 127; 6 juni 2006, Girardot mot kommissionen, T‑10/02, punkt 131

Tribunalen: 9 december 2010, kommissionen mot Strack, T‑526/08 P, punkt 58

Personaldomstolen: 8 maj 2008, Suvikas mot rådet, F‑6/07, punkt 151