Language of document :

28. septembril 2007. aastal esitatud hagi - Bernard versus Europol

(Kohtuasi F-99/07)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Marjorie Bernard (Woerden, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hageja nõuded

Tühistada 28. juuni 2007. aasta otsus 26. juunil 2007 esitatud kaebuse kohta ning 5. veebruari 2007. aasta ja 25. juuli 2007. aasta hindamised;

Mõista Europolilt hageja kasuks välja:

perioodiline palgatõus koos viivisega alates 1. septembrist 2006;

7500 eurot (neto) kahjude hüvitamiseks;

käesoleva menetlusega seotud kulud ja tasud.

Hagi sisu kirjeldus

Kõnesolev menetlus puudutab hageja töö hindamist ajavahemikul 1. september 2005 kuni 31. august 2006. Hageja tööle anti hinnang "2", mis vastab määratlusele "ei vasta täielikult nõuetele".

Hageja esitas kaebuse nimetatud hindamise ja perioodilise palgatõusu määramise otsuse puudumise vastu, viidates Europolis kehtivatele hindamissuunistele. Hageja rõhutab, et tegemist on ilmselgelt väära hinnanguga.

Hageja märgib, et tema kaebused tunnistati 26. juuni 2007. aasta otsusega põhjendamatuks, ning et sellega rikuti põhjendamiskohustust, sest selline rahuldamata jätmine ei olnud põhjendatud. Europoli direktor tõdes siiski, et toimunud hindamine tühistatakse ning viiakse läbi uuesti. Mainitud uus hindamine viidi läbi 25. juulil 2007.

Kõnesolevas hagis vaidlustatakse seega kaebuse kohta langetatud otsus ja 25. juuli 2007. aasta hindamine.

____________