Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 10. marta spriedums - Tsirimiagos/Reģionu komiteja

(lieta F-100/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Atalgojuma daļas pārnešana ārpus dienesta vietas valsts - Iepriekš spēkā esošo Civildienests noteikumu VII pielikuma 17. panta 2. punkta b) apakšpunkts - Krājkonts mājokļa iegādei - Nepamatotu maksājumu atgūšana - Nosacījumi - Pārskaitījumu nelikumība - Acīmredzama nelikumība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kyriakos Tsirimiagos, Kraainem (Beļģija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Reģionu komiteja (pārstāvji - P. Cervilla, pārstāvis, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

2006. gada 21. novembra lēmuma atgūt summas, kas prasītājam pārskaitītas, piemērojot korekcijas koeficentu tai atalgojuma daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada maijam, pamatojoties uz to, ka šķietami nav ievēroti šīs pārskaitīšanas veikšanai nepieciešamie nosacījumi, atcelšana - Lūgums atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Reģionu komitejas 2006. gada 21. novembra lēmumu, kurā grozījumi izdarīti ar 2007. gada 21. jūnija lēmumu, tiktāl, ciktāl tajā paredzēts atgūt summas, kas laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada maijam K. Tsirimiagos, piemērojot korekcijas koeficentu, EUR 15 300 apmērā pārskaitītas uz viņa krājkontu mājokļa iegādei;

piespriest Eiropas Savienības Reģionu komitejai atmaksāt K. Tsirimiagos summu kopā ar nokavējuma procentiem, kas atskaitīta no tā atalgojuma un atbilst korekcijas koeficentam, kas laika posmā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada maijam piemērots uz viņa būvniecības krājkontu pārskaitītajiem maksājumiem EUR 15 300 apmērā; šie procenti ir maksājami sākot no lēmuma par atgūšanu pieņemšanas dienas līdz faktiskai samaksai, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas darbībām, kas ir piemērojama attiecīgajā laika posmā, pieskaitot divus punktus;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Savienības Reģionu komiteja sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no prasītāja tiesāšanās izdevumiem;

prasītājs sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 269, 10.11.2007., 73. lpp.