Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 10 октомври 2012 г. - S en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, друга страна в производството: G

(Дело C-457)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: S en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Друга страна в производството: G

Преюдициални въпроси

[...]

Възможно ли е за гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза, живеещ в държавата членка, на която е гражданин, но работещ в друга държава членка за работодател, установен в тази друга държава членка, при обстоятелства като тези в главното производство, да се изведе право на престой съгласно правото на Съюза?

[...]

Възможно ли е за гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза, живеещ в държавата членка, на която е гражданин, но в рамките на дейността, която упражнява за работодател, установен в същата държава членка, пътува до и от друга държава членка, при обстоятелства като тези в главното производство, да се изведе право на престой съгласно правото на Съюза?

____________