Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Bologna (Itálie) dne 24. března 2022 – OV v. Ministero dell’Interno - Unità Dublino

(Věc C-217/22)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale ordinario di Bologna

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: OV

Odpůrce: Ministero dell’Interno - Unità Dublino

Předběžná otázka

Musí být články 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 604/2013 ze dne 26. června 20131 s ohledem též na právo na účinný opravný prostředek stanovené v článku 27 téhož nařízení vykládány v tom smyslu, že navrhovatel, který u soudu dožadujícího státu podal odvolání proti rozhodnutí o přemístění vydanému oddělením „Dublin“ tohoto státu v rámci řízení o zpětném přijetí podle čl. 18 odst. 1 písm. b), je oprávněn namítat porušení ze strany dožádaného státu povinnosti poskytnout informace stanovené v článku 4 nebo povinnosti provést osobní pohovor se žadatelem podle článku 5 tohoto nařízení, a pokud ano, jaký dopad musí mít takové porušení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. 2013, L 180, s. 31).