Language of document :

2022 m. kovo 24 d. Tribunale ordinario di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OV / Ministero dell’Interno - Unità Dublino

(Byla C-217/22)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Bologna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: OV

Atsakovas: Ministero dell’Interno - Unità Dublino (Vidaus reikalų ministerija – Dublino padalinys)

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/20131 4 ir 5 straipsniai, atsižvelgiant, be kita ko, į šio reglamento 27 straipsnyje įtvirtintą teisę į veiksmingą teisinę gynybą, turi būti aiškinami taip, kad pareiškėjas, kuris prašančiosios valstybės teismuose ginčijo šios valstybės Dublino padalinio priimtą sprendimą dėl perdavimo taikant 18 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą atsiėmimo procedūrą, turi teisę remtis tuo, kad valstybė, į kurią kreiptasi, pažeidė reglamento 4 straipsnyje nustatytą pareigą pateikti informaciją arba reglamento 5 straipsnyje nustatytą pareigą surengti asmeninį pokalbį su prašytoju, ir, jei taip, kokią reikšmę turi toks pažeidimas?

____________

1     2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).