Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 24. martā iesniedza Tribunale ordinario di Bologna (Itālija) – OV/Ministero dell’Interno – Unità Dublino

(Lieta C-217/22)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Bologna

Pamatlietas puses

Prasītājs: OV

Atbildētājs: Ministero dell’Interno – Unità Dublino

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs) 1 4. un 5. pants, arī ņemot vērā šīs pašas regulas 27. pantā noteiktās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli, ir jāinterpretē tādējādi, ka prasītājs, kurš pieprasījuma iesniedzējas valsts tiesā ir apstrīdējis pārsūtīšanas lēmumu, ko pieņēmis šīs valsts Dublinas birojs saistībā ar atpakaļuzņemšanas procedūru saskaņā ar 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir tiesīgs apgalvot, ka prasījuma saņēmēja valsts ir pārkāpusi regulas 4. pantā paredzēto informēšanas pienākumu vai 5. pantā paredzēto pienākumu veikt personisku sarunu ar pieteikuma iesniedzēju un, apstiprinošas atbildes gadījumā, kāda ir šī pārkāpuma nozīme?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV 2013, L 180, 31. lpp.).