Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale ordinario di Bologna (Italia) la 24 martie 2022 – OV/Ministero dell’Interno - Unità Dublino

(Cauza C-217/22)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Bologna

Părțile din procedura principală

Reclamant: OV

Pârât: Ministero dell’Interno - Unità Dublino

Întrebarea preliminară

Articolele 4 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 20131 , inclusiv în lumina dreptului la o cale de atac efectivă prevăzut la articolul 27 din același regulament, trebuie interpretate în sensul că reclamantul care a introdus la instanța statului solicitant o contestație împotriva deciziei de transfer adoptate de Unitatea Dublin din acest din urmă stat în cadrul unei proceduri de reprimire în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (b) este îndreptățit sau nu să invoce încălcarea de către statul solicitat a obligației de informare prevăzute la articolul 4 sau a obligației de a efectua un interviu individual cu solicitantul în temeiul articolului 5 din regulamentul menționat și, în cazul unui răspuns afirmativ, ce relevanță ar trebui să aibă o asemenea încălcare?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 180, p. 31.).