Language of document : ECLI:EU:T:2020:78


 


 Определение на заместник-председателя на Общия съд от 3 март 2020 г. — Junqueras i Vies/Парламент

(Дело T24/20 R)

„Обезпечително производство — Институционално право — Членове на Парламента — Възникване на пречка за заемане на длъжността — Парламентарен имунитет — Молба за постановяване на временни мерки — Частична недопустимост — Липса на fumus boni juris“

1.      Обезпечително производство — Условия за допустимост — Правен интерес — Искане за спиране на изпълнението на неблагоприятно административно решение — Липса на решение на Европейския парламент по молба за защита на имунитета на един от членовете му — Спиране, което не може да промени положението на ищеца или жалбоподателя — Липса на правен интерес

(член 278 ДФЕС)

(вж. т. 25, 29 и 30)

2.      Обезпечително производство — Временни мерки — Мерки, които са несъвместими с разделението на правомощията между институциите — Искане за задължителни указания към институция — Недопустимост

(член 266 ДФЕС)

(вж. т. 34)

3.      Обезпечително производство — Компетентност на съдията по обезпечителното производство — Издаване на разпореждания до трети лица — Граници

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС)

(вж. т. 37)

4.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Претегляне на всички разглеждани интереси — Ред за разглеждане и начин на проверка — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 40—43)

5.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Разглеждане prima facie на правните основания, изтъкнати в подкрепа на жалбата по главното производство — Неоснователни на пръв поглед твърдения за наличието на основания за отмяна

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 46, 47, 65, 68, 72, 75 и 76)

Предмет

Искане на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС в частност за спиране на изпълнението на решението на Парламента от 13 януари 2020 г., в което се констатира, че парламентарното място на жалбоподателя е свободно, считано от 3 януари 2020 г., и на отказа по молбата да се вземат спешни мерки за защита на парламентарния имунитет на жалбоподателя, подадена на 20 декември 2019 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.