Language of document : ECLI:EU:T:2020:78


 


 Kendelse afsagt af Rettens vicepræsident den 3. marts 2020 –
Junqueras i Vies mod Parlamentet

(Sag T-24/20 R)

»Særlige rettergangsformer – regler for institutionerne – Parlamentets medlemmer – fortabelse af mandatet – parlamentarisk immunitet – begæring om foreløbige forholdsregler – delvis afvisning – fumus boni juris foreligger ikke«

1.      Særlige rettergangsformer – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – retlig interesse i søgsmål – anmodning om udsættelse af en negativ forvaltningsafgørelse – ingen afgørelse fra Europa-Parlamentet om en anmodning om beskyttelse af immunitet fra en af dets medlemmer – udsættelse, der ikke kan ændre sagsøgerens situation – manglende søgsmålsinteresse

(Art. 278 TEUF)

(jf. præmis 25, 29 og 30)

2.      Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – foranstaltninger, som er uforenelige med kompetencefordelingen mellem institutionerne – begæring om, at der udstedes et påbud til en institution – afvisning

(Art. 266 TEUF)

(jf. præmis 34)

3.      Særlige rettergangsformer – dommerens beføjelser i sager om foreløbige forholdsregler – påbud til tredjemænd – grænser

(Art. 278 TEUF og 279 TEUF)

(jf. præmis 37)

4.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser – fumus boni juris – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – kumulativ karakter – afvejning af samtlige interesser i sagen – rækkefølge for undersøgelse og metode til efterprøvelse – skønsbeføjelse for dommeren i sager om foreløbige forholdsregler

(Art. 256, stk. 1, TEUF, art. 278 TEUF og 279 TEUF; Rettens procesreglement, art. 156, stk. 4)

(jf. præmis 40-43)

5.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser – fumus boni juris – umiddelbar undersøgelse af anbringender fremført til støtte for søgsmålet i hovedsagen – anbringender, der umiddelbart er ubegrundede

(Art. 256, stk. 1, TEUF, art. 278 TEUF og 279 TEUF; Rettens procesreglement, art. 156)

(jf. præmis 46, 47, 65, 68, 72, 75 og 76)

Angående

Søgsmål støttet på artikel 278 TEUF og 279 TEUF med påstand bl.a. om udsættelse af gennemførelsen af Parlamentets afgørelse af 13. januar 2020, hvorved sagsøgerens mandat blev erklæret ledigt med virkning fra den 3. januar 2020, og af afslaget på den hasteanmodning om at beskytte sagsøgerens parlamentariske immunitet, som blev indgivet den 20. december 2019.

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.