Language of document : ECLI:EU:T:2020:78


 


 Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 3 marca 2020 r. –
Junqueras i Vies/Parlament

(sprawa T24/20 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Prawo instytucjonalne – Członkowie Parlamentu – Utrata mandatu – Immunitet parlamentarny – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Częściowa niedopuszczalność – Brak fumus boni iuris

1.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Przesłanki dopuszczalności – Interes prawny – Wniosek o zawieszenie wykonania odmownej decyzji administracyjnej – Brak decyzji Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wniosku o obronę immunitetu jednego z jego członków – Zawieszenie niemogące zmienić sytuacji skarżącego – Brak interesu prawnego

(art. 278 TFUE)

(zob. pkt 25, 29, 30)

2.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Środki tymczasowe – Środki niezgodne z podziałem kompetencji między instytucjami – Wniosek o wydanie skierowanego do instytucji nakazu – Niedopuszczalność

(art. 266 TFUE)

(zob. pkt 34)

3.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Właściwość sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych – Wydawanie nakazów skierowanych do osób trzecich – Granice

(art. 278, 279 TFUE)

(zob. pkt 37)

4.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Kolejność badania i sposób weryfikacji – Swobodna ocena przysługująca sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych

(art. 256 ust. 1, art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 40–43)

5.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Analiza prima facie zarzutów podniesionych na poparcie skargi głównej – Zarzuty pozbawione prima facie podstaw

(art. 256 ust. 1, art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156)

(zob. pkt 46, 47, 65, 68, 72, 75, 76)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o, między innymi, zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu z dnia 13 stycznia 2020 r. o uznaniu mandatu skarżącego za wakujący od dnia 3 stycznia 2020 r. oraz o oddaleniu wniosku o zastosowanie pilnych środków w celu ochrony jego immunitetu parlamentarnego, złożonego w dniu 20 grudnia 2019 r.

Sentencja

1)

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.