Language of document :

Определение на Общия съд от 15 декември 2020 г. — Junqueras i Vies/Парламент

(Дело T-24/20)1

(Жалба за отмяна — Институционално право — Член на Парламента — Привилегии и имунитети — Обявяване от председателя на Европейския парламент на констатацията за освобождаване на мястото на европейски депутат — Искане за предприемане на спешни действия за потвърждаване на имунитета на европейски депутат — Неподлежащи на обжалване актове — Недопустимост)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Oriol Junqueras i Vies (Сан Жоан де Вилаторада, Испания) (представител: A. Van den Eynde Adroer, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: F. Drexler, N. Görlitz и C. Burgos)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, първо, на констатацията за освобождаване на мястото на жалбоподателя, считано от 3 януари 2020 г., обявена от председателя на Парламента в пленарно заседание от 13 януари 2020 г., и второ, на твърдяното отхвърляне от последния на искането за спешни действия за потвърждаване на имунитета на жалбоподателя, направено на 20 декември 2019 г. от името на същия от г-жа Riba i Giner, европейски депутат, на основание член 8 от Правилника за дейността на Парламента

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Липсва основание за произнасяне по молбата за встъпване на Кралство Испания.

Осъжда Oriol Junqueras i Vies да заплати съдебните разноски, включително направените в рамките на дело T 24/20 R.

Кралство Испания понася съдебните разноски, свързани с неговата молба за встъпване.

____________

1 ОВ C 68, 2.3.2020 г.