Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 15. prosince 2020 – Junqueras i Vies v. Parlament

(Věc T-24/20)1

Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Člen Parlamentu – Výsady a imunity – Oznámení předsedy Evropského parlamentu o uprázdnění mandátu evropského poslance – Žádost, aby byla v naléhavém případě potvrzena imunita evropského poslance – Akty, které nelze napadnout žalobou – Nepřípustnost

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Španělsko) (zástupce: A. Van den Eynde Adroer, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: F. Drexler, N. Görlitz a C. Burgos, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící, zaprvé, na zrušení konstatování o uvolnění mandátu žalobce od 3. ledna 2020, oznámeného předsedou Parlamentu na plenárním zasedání dne 13. ledna 2020, a zadruhé, na zrušení údajného zamítnutí ze strany posledně uvedeného předsedy, pokud jde o návrh na přijetí naléhavého opatření k potvrzení imunity žalobce, podaný dne 20. prosince 2019 jménem žalobce evropskou poslankyní Riba i Giner na základě článku 8 jednacího řádu Parlamentu.

Výrok

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

O návrhu Španělského království na vstup do řízení jako vedlejší účastník není důvodné rozhodnout.

Oriolovi Junqueras i Viesovi se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně těch, které vynaložil v rámci věci T-24/20 R.

Španělské království ponese vlastní náklady řízení související s jeho návrhem na vstup do řízení jako vedlejší účastník.

____________

1 Úř. věst. C 68, 2.3.2020.