Language of document :

Tožba, vložena 4. junija 2008 - Plasa proti Komisiji

(Zadeva F-52/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Wolfgang Plasa (Alžir, Alžirija) (zastopnik: G. Vandersanden, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 8. maja 2008, s katero se tožeča stranka od 1. avgusta 2008 prerazporedi na sedež v Bruslju, in odškodninski zahtevek za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala zaradi te odločbe.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 8. maja 2008, s katero se tožeča stranka od 1. avgusta 2008 prerazporedi na sedež v Bruslju, naj se razglasi za nično;

odredi naj se povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki ji je nastala zaradi te odločbe, pri čemer naj se prvonavedena oceni na 150.000 eurov, drugonavedena pa na letno plačo, to je 150.000 eurov, in oba zneska naj bosta začasna z možnostjo povišanja;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________