Language of document :

Sag anlagt den 5. juni 2008 - De Nicola mod EIB

(Sag F-55/08)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved avvocato L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels en påstand om delvis annullation af en afgørelse truffet af appeludvalget vedrørende bedømmelsen af sagsøgeren for 2006. Dels fastslås det, at sagsøgeren har været udsat for mobning, der har tilføjet ham skade, og EIB påbydes at ophøre hermed og tilpligtes at betale erstatning for den forvoldte skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, der blev meddelt ved e-mail af 17. november 2007, og som han fik kopi af den 19. december 2007, for så vidt som appeludvalget herved afslog sagsøgerens klage over den bedømmelse, han havde modtaget fra sine overordnede for året 2006, for så vidt som det heri lægges til grund, at sagsøgeren havde frafaldet det, han havde gjort gældende med hensyn til de procedurefejl, bedømmelsen fra 2006 var behæftet med, og endelig for så vidt som sagsøgeren heri antages at have taget bekræftende til genmæle overfor hans overordnedes anklager.

De forfremmelser, der blev truffet afgørelse om den 13. juli 2007, annulleres, for så vidt sagsøgeren herved ikke var medtaget blandt de personer, der overgik fra tjenestegruppe E til tjenestegruppe D.

Annullation af de hermed forbundne, følgende og stiltiende akter, herunder af den udtrykkelige bedømmelse af sagsøgeren for året 2006, også for så vidt som han ikke tildeles karakteren A eller karakteren B+ og ikke forfremmes til tjenestegruppe D, og, i givet fald, efter at det er blevet fastslået, at de (kvantitative og ikke-kvantitative) begrænsninger, der fulgte af de instruktioner, som personaleafdelingen havde fastlagt, er ugyldige og ikke kan finde anvendelse.

Det fastslås, at sagsøgeren har været udsat for mobning.

EIB tilpligtes at ophøre med at mobbe sagsøgeren og at erstatte fortidige eller fremtidige fysiske, psykiske og materielle skader.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________