Language of document :

15. juunil 2008 esitatud hagi - De Nicola versus EIP

(Kohtuasi F-55/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada osaliselt apellatsioonikomitee otsus, mis puudutab hageja 2006. aasta hindamist. Teiseks nõue tuvastada, et hageja suhtes on aset leidnud psühholoogiline ahistamine ning kohustada kostjat lõpetama kõnealune ahistamine ja hüvitama hagejale tekkinud kahju.

Hageja nõuded

Tühistada 17. novembri 2007. aasta e-kirjaga edastatud otsus, mille koopia saadeti 19. detsembril 2007, osas, milles apellatsioonikomitee jättis rahuldamata hageja apellatsiooni tema ülemuste poolt koostatud, 2006. aasta hindamise peale, niivõrd kui selline rahuldamata jätmine tugines eeldusel, et hageja võttis tagasi oma väited menetlusnormide eiramise kohta 2006. aasta hindamisel, ja niivõrd, kui seal on leitud, et hageja nõustus oma ülemuste esitatud kriitikaga;

tühistada 13. juuli 2007. aasta edutamisotsused osas, milles hagejat ei arvestatud edutamisel kategooriast E kategooriasse D;

tühistada kõik seotud, eelnevad ja järgnevad aktid, sh hageja 2006. aasta tegevusele antud sõnaselge hinnang osas, milles see ei paku hinnet A või B+ ega tee ettepanekut hageja edutamiseks kategooriasse D, ning kui see on kohane, siis tunnistada õigusvastaseks ja jätta kohaldamata (nii kvantitatiivsed kui ka mittekvantitatiivsed) piirangud, mis kehtestati personaliosakonna juhistega;

tuvastada, et hageja suhtes leidis aset psühholoogiline ahistamine;

kohustada Euroopa Investeerimispanka hageja ahistamine lõpetama ning hüvitama tekkinud ja tulevane füüsiline, mittevaraline ja varaline kahju;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________