Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. - De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych - Objęcie ubezpieczeniem podstawowym wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych dzieci pozostających na utrzymaniu - Brak zażalenia - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: De Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Massaux, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddalającej wniosek skarżącego o prawo korzystania przez jego dzieci z podstawowego systemu ubezpieczeń.

Sentencja postanowienia

Skarga De Britto Patricio-Dias zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

De Britto Patricio-Dias zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 15.8.2008 s.74.